برگزاری همایش معرفی محصول مستمری در…

در راستای معرفی محصول مستمری بیمه زندگی خاورمیانه طرح حامد دومین همایش در هفته دوم مهر ماه برگزار خواهد شد 

در شهریور ماه تاریخ و مکان رویداد اعلام خواهد شد

نظرات بسته شده اند